HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORD1, 2, 3 DZÔ - ANH KHANH, MINH ANH
Uống cho say
cùng vui em ơi!
Uống cho say
cùng vui anh ơi!
Anh em ta
lâu ngày gặp nhau
nâng ly ta
chúc niềm vui mới
uống cho say ngất
cuộc đời...
Uống cho say
cậu Hai anh Ba!
Uống cho say
chị Năm anh Tư!
Bên nhau chung vui
cùng cạn ly
anh em ta
trăm phần trăm dzô
uống cho quên hết
đường về...
Cuộc đời luôn
đầy sóng gió,
đời người
lúc vui lúc khó
chi bằng anh em ta
lâu ngày gặp nhau
lai rai cho đã
cái cuộc đời...
Uống cho say
1, 2, 3 dzô!
Uống cho say
cùng nhau nâng ly.
Câu ca hân hoan
niềm hạnh phúc
vui say cho
tâm hồn phơi phới
uống cho quên hết
sự đời...
Uống cho say
cùng vui em ơi!
Uống cho say
cùng vui anh ơi!
Anh em ta
lâu ngày gặp nhau
nâng ly ta
chúc niềm vui mới
uống cho say ngất
cuộc đời...
Uống cho say
cậu Hai anh Ba!
Uống cho say
chị Năm anh Tư!
Bên nhau chung vui
cùng cạn ly
anh em ta
trăm phần trăm dzô
uống cho quên hết
đường về...
Cuộc đời luôn
đầy sóng gió,
đời người
lúc vui lúc khó
chi bằng anh em ta
lâu ngày gặp nhau
lai rai cho đã
cái cuộc đời...
Uống cho say
1, 2, 3 dzô!
Uống cho say
cùng nhau nâng ly.
Câu ca hân hoan
niềm hạnh phúc
vui say cho
tâm hồn phơi phới
uống cho quên hết
sự đời...
Câu ca hân hoan
niềm hạnh phúc
vui say cho
tâm hồn phơi phới
uống cho quên hết...
cái sự đời...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke