HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDẢI CHI LĂNG - LƯU HỮU PHƯỚC
Chi Lăng, Chi Lăng
Tiếng ai hò reo
vang trời...
Chi Lăng, Chi Lăng
Bóng ai tranh hùng
muôn đời...
Trời âm u, gió tung
rú lên rít lên ào ào
Rừng thông rên siết
dường như khóc
dưới luồng bão.
Lời ai...
nỉ non trong mây
Hồn ai...
thở than nơi này
Lời gió hay lời reo
ngàn quân sĩ đã chết
Hồn gió hay hồn ai
còn thương tiếc.
Trời lung lay
sấm vang sét vang
nổi lên ầm ầm
Đồi non thung lũng
đều long lở
dưới hồi sấm.
Lời ai...
phải chăng thần thánh?
Hồn ai...
phải chăng hùng anh?
Vì nước...
tuốt gươm đột xông
Làm cho...
rọ giống Tiên Rồng
Hồi nhớ tới
vó câu khập khễnh
lướt qua làn khói
giáp chiến.
Hồi nhớ tới
bóng muôn cờ xí
phất tung hùng vĩ
quyết tiến.
Vì nước...
tuốt gươm xông pha
Lòng trung...
cứu dân lầm than
Đồng hát...
khúc anh hùng ca
Bền gan...
kết tâm cường tráng
Khuất Nam bình Bắc
oai hùng luôn tiến
trống chiêng vang rền.
Hồi chiêng khua
thúc quân...
Tiếng loa thét lên
long trời
Hùng binh say máu
gầm như sóng
cố tràn tới
Cờ Nam...
phất lên oai nghi
Nhà Nam...
vẻ vang một thì
Triều Lý...
binh hùng ta
liều thân sống...
quyết chiến...
Đồng tiến...
tuôn giày lên
tàn quân Tống
Thù muôn năm
Liễu Thăng kéo quân
tiến qua biên thùy
Ngựa phi như sóng
vượt khe suối
lướt rừng núi
Ngờ đâu...
tiếng loa vừa báo
Lê tướng...
chước thâm tài cao
Đồng ứng...
phá tan giặc Minh
Hùng anh...
múa tít gươm linh.
Hồi nhớ tới
vó câu khập khễnh
lướt qua làn khói
giáp chiến...
Hồi nhớ tới
bóng muôn cờ xí
phất tung hùng vĩ
quyết tiến...
Vì nước...
tuốt gươm xông pha
Lòng trung...
cứu dân lầm than
Đồng hát...
khúc anh hùng ca
Bền gan...
kết tâm cường tráng
Khuất Nam bình Bắc
oai hùng luôn tiến
trống chiêng...
vang... rền...


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke