HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDAI ĐI TRÊN DÀM ĐƯỜNG TRƯỜNG - PHẠM DUY
Hò hô hò hò ới hò
Ai đi trên đường
là dặm đường
Đi mô mà vội vã à...
cùng là hò khoan
Hố hô hò khoan
hò hô hò hò ới hô
Khoan khoan
tôi mời là mời bạn
vui họp đoàn hôm nay
chừ là à... nay
Hồ hô hò khoan
Năm tê
trong lúc sang xuân
tôi theo công chúa
Huyền Trân
tôi lên đường
Đường máu xương
đã lắm oán thương
Đổi sắc hương
lấy cọi giang sơn
Tôi đi
theo bước ái tình
đi cho trăm họ
được hoà bình ấm no
Đèo núi cao
nghe gió vi vu
thổi phấn son
bay tới kinh đô
Hò hô hò hò ới hò
Anh đi trên đường
là ghập ghềnh
mau mau đi kẻo lỡ à...
chuyện tình nước non
Hồ hô hò khoan
hồ hố hò hò ới hò
Mau mau
đi kẻo là kẻo là
câu chuyện tình
năm xưa
là tình xưa
Hồ hố hò khoan.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke