HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDEM YÊU AI - HÙNG LÂN
Nếu hõi rằng em yêu ai
thì em rằng
em yêu Ba nè
thì em rằng
em yêu Má nè
yêu Chị yêu Em
yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là
yêu Má cơ!
Nếu hõi rằng em yêu ai
thì em rằng
em yêu Ông nè
thì em rằng
em yêu Bà nè
Bác Dì Cậu Cô
yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là
yêu Bà cơ
Nếu hõi rằng em yêu ai
thì em rằng yêu
Quê Hương nè
thì em rằng yêu
mái trường nè
yêu Thầy yêu Cô
yêu hết cả trường
Nhưng nhất là
Cô giáo cơ!
Nếu hõi rằng em yêu ai
thì em rằng
em yêu Ba nè
thì em rằng
em yêu Má nè
yêu Chị yêu Em
yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là
yêu Má cơ!
Nếu hõi rằng em yêu ai
thì em rằng
em yêu Ông nè
thì em rằng
em yêu Bà nè
Bác Dì Cậu Cô
yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là
yêu Bà cơ
Nếu hõi rằng em yêu ai
thì em rằng yêu
Quê Hương nè
thì em rằng yêu
mái trường nè
yêu Thầy yêu Cô
yêu hết cả trường
Nhưng nhất là
Cô giáo cơ!


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke