HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDáo Mới Cà Mau
4 3 2 1 Nghe nói
Cà Mau x a lắm
ở cu ối cùng
bả n đ ồ Việt Nam
ngại chi đường
xa khô ng tới
về đ ể nói
vớ i nhau mấ y lời
Xuôi mái chèo
sông Ô ng Đốc
đêm trắ ng kịp
tớ i ch ợ Cà Mau
xuồng ghe
ngày đêm khô ng ngớt
người Cà Mau dễ thương
v ô cùng
về Cái Nước Đầm Dơi
nghe ai ru
câu ơ hời
thương em đừng để
duyên l ỡ thờ i
tội nghiệp ghê
nghe sắt se
con ti m tôi
Chừng nào về Năm Căn
nh ớ nhau
qu a lại cũ ng gần
một lần về U minh
nghe mu ỗi kêu
nh ớ rừng C à Mau
mai mốt
Cà Mau e m lớn
tuy ú t mà
sử a sọa n đẹp hơn
Cà Mau đường đi
khôn g khó
mà ch ỉ khó
c ó sông vắ ng đò
em đứng
mình ên mộ t hướng
duyên dá ng mời
khá ch l ạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm á o mới
về Cà Mau thấy thương
e m rồi
4 3 2 1 Nghe nói
Cà Mau x a lắm
ở cu ối cùng
bả n đ ồ Việt Nam
ngại chi đường
xa khô ng tới
về đ ể nói
vớ i nhau mấ y lời
Xuôi mái chèo
sông Ô ng Đốc
đêm trắ ng kịp
tớ i ch ợ Cà Mau
xuồng ghe
ngày đêm khô ng ngớt
người Cà Mau
dễ thương v ô cùng
về Cái Nước Đầm Dơi
nghe ai ru
câu ơ hời
thương em đừng
để duyên l ỡ thờ i
tội nghiệp ghê
nghe sắt se
con ti m tôi
Chừng nào về Năm Căn
nh ớ nhau
qu a lại cũ ng gần
một lần về U minh
nghe mu ỗi kêu
nh ớ rừng C à Mau
mai mốt
Cà Mau e m lớn
tuy ú t mà
sử a sọa n đẹp hơn
Cà Mau đường đi
khôn g khó
mà ch ỉ khó
c ó sông vắ ng đò
em đứng
mình ên mộ t hướng
duyên dá ng mời
khá ch l ạ ngàn phương
Cà Mau mặc thêm á o mới
về Cà Mau thấy thương
e m rồi
Cà Mau mặc thêm á o mới
về Cà Mau thấy thương
e m rồi
Cà Mau mặc thêm á o mới
về Cà Mau thấy thương
e m rồi


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke