HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDƠn Nghĩa Sinh Thành
4 3 2 1 Uố ng nướ c
nh ớ nguồn
là m co n phả i hiế u
em ơi hãy
nh ớ n ă m xưa
nhữ ng ngày cò n th ơ
công a i
nuô i dưỡ ng.
cô ng đứ c
si nh thành
ngườ i hỡ i
đừ ng quê n
công cha như
nú i Thá i S ơn
nghĩ a mẹ nh ư nư ớc
tro ng nguồ n
chả y ra.
Người ơi
làm người ở
trên đời
nhớ công người
sinh dưỡng
đó mới là
hiền nhân.
vì đâu anh nên
người tài ba
hãy nhớ công
sinh thành
vì ai mà có ta.
Uố ng nư ớc
nh ớ nguồn
là m co n
phả i hiế u
công cha như
nú i Thá i Sơn
nghĩa m ẹ nh ư nướ c
tro ng nguồ n
chả y ra.
4 3 2 1 Uố ng nướ c
nh ớ nguồn
là m co n phả i hiế u
em ơi hãy
nh ớ nă m xưa
nhữ ng ngày cò n th ơ
công a i
nuô i dưỡ ng.
Cô ng đứ c
si nh thành
ngườ i hỡ i
đừn g quê n
công cha như
nú i Th á i Sơ n
nghĩa mẹ nh ư nướ c
tro ng nguồ n
chả y ra.
Người ơi
làm người ở
trên đời
nhớ công người
sinh dưỡng
đó mới là
hiền nhân.
Vì đâu anh nên
người tài ba
hãy nhớ công
sinh thành
vì ai mà có ta.
Uố ng nư ớc
nh ớ nguồn
là m co n
phả i hiế u
công cha như
núi Th á i Sơ n
nghĩa mẹ nh ư nướ c
tro ng nguồ n
chả y ra.
Công cha như
núi Th á i Sơ n
nghĩa mẹ nh ư nướ c
tro ng nguồ n
chả y ra.
công cha như
núi Th á i Sơ n
nghĩa mẹ nh ư nướ c
tro ng nguồ n
chả y ra.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke