HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDJump
4 3 2 1 I got up and
noth ing
gets me down
You got it tough
I've seen the
tough est a roun d
And I kno w ba by
just how you fe e l
You've got to rol l
with the pun ches
to get to what's re al
And can't you
see me stand ing
here
I've got my back
a gainst the
re cord ma chin e
I eat the words
that you've see n
how can't you see
when I fee l
I might as well jump
Might as well jum p
Go a head
Go a head
and jump
oh that you
who said that?
Ba by how you bee n
You say you don' t
you won't kno w
un til you've been i n
and can't you
see me stand ing here
I've got my back
a gainst the
re cord ma chine
I eat the words
that you've see n
how can't you
see what I fee l
I might as well jump
might as well jum p
Go a hea d
Go a head
and jum p
jump
4 3 2 1 Might as well jump
Go a head jum p
give a little jump
Go a head jum p
Might as well jump
Go a head jum p
give a little jump
Go a head jum p
Might as well jump
Go a head jum p
Might as well jump
Go a head jump


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2022 SingKar.com @ Free online karaoke