HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDNgọn Đèn Đứng Gác
4 3 2 1 Tr ên đường
ta đi đánh giặc
dù về Nam
hay ta lên Bắc
ở đ â u c ũng gặp
những ng ọn đèn dầu
tro ng mắt đêm thâu
Ơ nh ững ng ọn đèn
không bao giờ
nhắm mắt
như nh ững t âm hồn
không bao g iờ tắt
như miền Nam
hai mư ơi năm
không đêm nào
ngủ được
như c ả nước
v ới miền Nam
đ êm nào c ũng thức
Soi cho ta đi
đ ánh trận trường kỳ
đèn ta thắp
niềm vui theo dõi
đèn ta thắp
những lời kêu gọi
Đi nhanh đi nhanh
chiến trường đã giục
đầy núi đầy sông
đèn ta đã mọc
Tr ên đường
ta đi đánh giặc
dù về Nam
hay ta lên Bắc
ở đ â u c ũng g ặp
những ng ọn đèn dầu
tro ng mắt đêm thâu
Ơ nh ững ng ọn đèn
không bao giờ
nhắm mắt
như nh ững t âm hồn
không bao g iờ tắt
như miền Nam
hai mư ơi năm
không đêm nào
ngủ được
như c ả nước
v ới miền Nam
đ êm nào c ũng thức
Soi cho ta đi
đánh trận trường kỳ
đèn ta thắp
niềm vui theo dõi
đèn ta thắp
những lời kêu gọi
đi nhanh đi nhanh
ch iến trường đã giục
đầy núi đầy sông
đèn ta đã mọc.
Tr ên đường
ta đi đánh giặc
dù về Nam
hay ta lên Bắc
trong gió tr ong mưa
ng ọn đèn đ ứng gác
ch o thắng l ợi
nối th eo nhau
đang hành quân
đi lên phiá trước
4 Tr ên đường
ta đi đánh giặc
dù về Nam
hay ta lên Bắc
ở đ â u c ũng g ặp
những ng ọn đèn dầu
tro ng mắt đêm thâu
Ơ nh ững ng ọn đèn
không bao giờ
nhắm mắt
như nh ững t âm hồn
không bao g iờ tắt
như miền Nam
hai mư ơi năm
không đêm nào
ngủ được
như c ả nước
v ới miền Nam
đ êm nào c ũng thức
Soi cho ta đi
đ ánh trận trường kỳ
đèn ta thắp
niềm vui theo dõi
đèn ta thắp
những lời kêu gọi
đi nhanh đi nhanh
chiến trường đã giục
đầy núi đầy sông
đèn ta đã mọc
Tr ên đường
ta đi đánh giặc
dù về Nam
hay ta lên Bắc
ở đ â u c ũng g ặp
những ng ọn đèn dầu
tro ng mắt đêm thâu
Ơ nh ững ng ọn đèn
không bao giờ
nhắm mắt
như nh ững t âm hồn
không bao g iờ tắt
như miền Nam
hai mư ơi năm
không đêm nào
ngủ được
như c ả nước
v ới miền Nam
đ êm nào c ũng thức
Soi cho ta đi
đánh trận trường kỳ
đèn ta thắp
niềm vui theo dõi
đèn ta thắp
những lời kêu gọi
đi nhanh đi nhanh
ch iến trường đã giục
đầy núi đầy sông
đèn ta đã mọc
Tr ên đường
ta đi đánh giặc
dù về Nam
hay ta lên Bắc.
trong gió tr ong mưa
ng ọn đèn đ ứng gác
ch o thắng l ợi
nối th eo nhau
đang hành quân
đi lên phía trước.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke