HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDÔng Ninh Ông Nang
4 3 2 1 Ô ng nỉ nh ông ninh
ông ra đầ u đình
ông gặp
ông nả ng ông nang
ông nả ng ông nang
ông ra đầ u làng
ông gặp
ông nỉ nh ông ninh.
Nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
và nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
và nang ninh đầu đình
và ninh nang đầu làng
và nang ninh
đầu đình
và ninh nang đầu làng
cả nang ninh làng
đình nang ninh
cả nang ninh đình
làng nang ninh
làng đình ninh.
Em th ở e m thơ
em qua hà ng dừa
em gặp em hả i em hai
em h ải em hai
em qua vườ n xoài
em gặp em th ở em thơ.
4 3 2 1 Em th ở e m thơ
em qua hà ng dừa
em gặp em hả i em hai
em hả i em hai
em qua vườ n xoài
em gặp em th ở em thơ.
Thơ hai vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
và hai thơ vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
và thơ hai vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
và hai thơ vườn xoài
và hai thơ vườn dừa
cả thơ hai
vườn xoài thơ hai
cả hai thơ
vườn dừa hai thơ
vườn xoài thơ.
C ô chiểu c ô chiêu
cô qua cầ u kiều
cô gặp cô thỏ a
cô thoa
cô thỏ a cô thoa
cô qua vườ n cà
cô gặp
cô chiể u cô chiêu.
Thoa chiêu cầu kiều
và chiêu
thoa vườn cà
rồi thoa chiêu
cầu kiều
và chiêu
thoa vườn cà
và thoa chiêu
cầu kiều
và chiêu
thoa vườn cà
rồi thoa chiêu
cầu kiều
và chiêu
thoa vườn cà
cả chiêu thoa
cầu kiều chiêu thoa
cả thoa chiêu
vườn cà chiêu thoa
cà vườn thoa.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2019 SingKar.com @ Free online karaoke