HOME MP3 KARAOKE MIDI APPLET DVD KARAOKE RECENT LIST ECHO & RECORDTình Đắng Lý Khổ Qua
4 3 2 1 Mả nh trăng non thao thức
giữa trờ i khuya
xóm nh ỏ ven sông
than th ở gió th u về
đàn ai kêu
tích tịch tì nh tang
trăn tr ở nă m canh
em nhớ thương chàng
Đ ã bao năm
day dứt nỗi ch ờ mong
quá đỗ i mư a giông
nghiêng ng ả
lúa trê n đồng
bờ sông xưa
trĩu nặng ph ù sa
như kh ổ qu a đèo
thê m đắng tì nh em
Tình đắng
ơi lý kh ổ qua
chàng đã đi xa
như ngựa ô
lạc mất ki ệu vàng
ai đư a nàng
cho kịp v ề dinh
Tì nh đắng
ơi lý kh ổ qua
bế p lử a cơ m sôi
chưa kị p chín
lắ c lẻ o cầ u tre
đứng mộ t mình
nước chả y v ô tình
chim sáo là m thinh
Tình đắng
ơi lý kh ổ qua
một nắng hai sương
em mình ên
phận gái mi ệt vườn
qua ba o mùa
vui cùng ru ộng nương
tì nh đắng
ơi lý kh ổ qua
lố i c ỏ nă m xưa
ai hẹ n ước
só ng v ỗ b ờ sông
nước ngư ợc dòng
ai đổ i th ay lòng
nỡ ph ụ tì nh em.
4 3 2 1 Đ ã bao năm
day dứt nỗi ch ờ mong
quá đỗ i mư a giông
nghiêng ng ả
lúa trê n đồng
bờ sông xưa
trĩu nặng ph ù sa
như kh ổ qu a đèo
thê m đắng tì nh em
Tình đắng
ơi lý kh ổ qua
chàng đã đi xa
như ngựa ô
lạc mất ki ệu vàng
ai đư a nàng
cho kịp v ề dinh
Tì nh đắng
ơi lý kh ổ qua
bế p lử a cơ m sôi
chưa kị p chín
lắ c lẻ o cầ u tre
đứng mộ t mình
nước chả y v ô tình
chim sáo là m thinh
Tình đắng
ơi lý kh ổ qua
một nắng hai sương
em mình ên
phận gái mi ệt vườn
qua ba o mùa
vui cùng ru ộng nương
tì nh đắng
ơi lý kh ổ qua
lố i c ỏ nă m xưa
ai hẹ n ước
só ng v ỗ b ờ sông
nước ngư ợc dòng
ai đổ i th ay lòng
nỡ ph ụ tì nh em.
Sóng v ỗ b ờ sông
nước ngư ợc dòng
ai đổ i th ay lòng
nỡ phụ tì nh em.


SONG NUMBERS
Fast play with song numbers..

MP3 KARAOKE

Nhạc Tổng Hợp Nhạc Trẻ Nhạc Trữ Tình Nhạc ngoại lời Việt Nhạc Hoa lời Việt Nhạc Anh Mỹ Nhạc Pháp Nhạc Dân ca Nhạc Tân cổ Nhạc Thiếu Nhi Nhạc Tình Ca Nhạc Truyền Thống
2006 - 2018 SingKar.com @ Free online karaoke